Meklēšana portālā

vienu līmeni uz augšu  iepriekšējais  nākamais

Latvija.lv portāla jebkurā lapā iespējams lietot meklēšanas funkcionalitāti. Meklētājs izvietots galvenē, skat. nākamos attēlus.

Meklēšanas funkcionalitātes izsaukšana no sākumlapas
Meklēšanas funkcionalitātes izsaukšana no sākumlapas
Meklētāja izsaukšana no iekšlapas
Meklētāja izsaukšana no iekšlapas

Lai meklētu kādu informāciju, atliek meklētājā ievadīt šo frāzi, piemēram, "e-pakalpojums" un aktivizēt meklēšanu ar klaviatūras taustiņa "Enter" nospiešanu vai arī nospiežot pogu ar lupas simbolu. Meklēšanas rezultāti tiek attēloti Meklēšanas lapā, skat. attēlu. Kreisajā malā redzam meklējamo frāzi, meklēšanas ilgumu, kā arī atrastos rezultātus. Labajā malā tiek attēlots filtrs, ar kura palīdzību iespējams vēl sašaurināt meklēšanā atrastos rezultātus, vairāk par filtriem, skat. Teritoriju filtri.

Meklēšanas rezultāti
Meklēšanas rezultāti

Šīs lapas saite: https://epakalpojumi.latvija.lv/Help/index.html?lvp_search.htm